Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Levering af Produkter og Tjenester: Leveringen omfatter det udstyr/programmel, der er specificeret i den separat indgåede aftale. Hvis der er angivet specielle betingelser i aftalen, vil disse have forrang over de følgende standardvilkår.

§ 2 Levering: Leveringen af de nævnte produkter og tjenester i § 1 vil finde sted på det aftalte tidspunkt og sted mellem TCLN-Design.dk og kunden. Hvis der opstår forsinkelser, vil kunden blive underrettet. TCLN-Design.dk kan dog ikke holdes ansvarlig for hævebeføjelse eller erstatningsansvar på grund af forsinkelser. For salg til forbrugere gælder ufravigelig lovgivning altid før de nævnte betingelser.

§ 3 Betalingsbetingelser: Alle leverancer sker mod betaling i overensstemmelse med forfaldsdatoen på ordrebekræftelsen eller fakturaen. Ved forsinket betaling er TCLN-Design.dk berettiget til at opkræve 1,5% pr. påbegyndt måned som morarente.

§ 4 Ejendomsforbehold: Det leverede forbliver ejendom for TCLN-Design.dk, indtil fuld betaling er modtaget.

§ 5 Garanti: TCLN-Design.dk yder 2 års garanti på hardwaren fra leveringsdatoen i samarbejde med leverandøren. Eventuel leverandørgaranti, der går ud over 1 år, vil blive håndteret af leverandøren. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Efter garantiperioden kan TCLN-Design.dk ikke gøres ansvarlig for eventuelle fabrikations- eller materialefejl. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køberen, f.eks. på grund af fejlagtig eller uautoriseret tilpasning eller brug. Garantien bortfalder også, hvis serienummeret eller licensnummeret fjernes.

§ 6 Reklamation: Eventuelle reklamationer over mangler skal fremsættes straks, dog senest inden 8 dage efter, at disse er blevet opdaget eller burde være blevet opdaget. Ellers kan ingen krav gøres gældende overfor TCLN-Design.dk. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved almindelig undersøgelse af varen, skal altid indgives inden 8 dage efter modtagelsen. TCLN-Design.dk fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, der påføres køberen eller tredjepart som følge af eventuelle fejl på det leverede. Ved indlevering til garantireparation skal varen altid returneres i den originale emballage inklusive manualer og software.

§ 7 Ansvar for Konsulenttjenester: Hvis TCLN-Design.dk pådrager sig erstatningsansvar, kan dette kun gøres gældende for direkte dokumenterede udgifter som følge af det erstatningspådragende forhold. Kunden vil derfor ikke kunne kræve erstatning for følgetab, driftstab eller andre indirekte tab, og det samlede erstatningsbeløb vil aldrig overstige et beløb svarende til den samlede kontraktsum for den pågældende del af leverancen. TCLN-Design.dk vil ikke kunne holdes ansvarlig for forhold, der er uden for TCLN-Design.dks direkte kontrol (force majeure), herunder følgende forhold hos os eller vores underleverandører: generelle, lokale eller interne strejker, lockouts eller arbejdskonflikter, leverandørsvigt i øvrigt, sygdom hos nøglemedarbejdere, transportvanskeligheder, import- eller eksportrestriktioner, brand og forhold forårsaget af naturkatastrofer.

§ 8 Produktansvar: TCLN-Design.dk er kun ansvarlig for tingsskade, hvis der kan påvises uagtsomhed fra TCLN-Design.dks side. For personskade er TCLN-Design.dk ansvarlig i henhold til lovgivningen. TCLN-Design.dk er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller indgår i produkterne. TCLN-Design.dk er heller ikke ansvarlig for indirekte eller afledte tab, som nævnt i § 7.

§ 9 Erstatning: Erstatningskrav overfor TCLN-Design.dk som følge af forsinkelse eller mangler kan under ingen omstændigheder overstige det vederlag, som kunden skulle have betalt i henhold til den aftalte aftale. TCLN-Design.dk kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for kundens indirekte eller afledte tab, såsom driftstab, tabt avance, transportomkostninger, betaling for overarbejde osv. I tilfælde af dokumenteret grov uagtsomhed fra TCLN-Design.dks side eller lignende tilfælde, hvor det kan påvises, at TCLN-Design.dk har handlet imod de givne retningslinjer for de enkelte produkter, hæfter TCLN-Design.dk med et beløb på maks. kr. 100.000 til dækning af tabet.

§ 10 Dataansvar: TCLN-Design.dk fralægger sig ethvert ansvar for tab af en kundes data i enhver form. TCLN-Design.dk opfordrer derfor altid køberen til at tage kopi/backup af alle data inden konsulentbesøg.

§ 11 Brugervejledninger: Medfølgende brugervejledninger til programmer og produkter af udenlandsk oprindelse forekommer ofte på engelsk, og køberen kan ikke kræve, at disse bliver oversat til dansk af TCLN-Design.dk.

§ 12 Licenser: TCLN-Design.dk fraskriver sig ethvert ansvar for antallet af korrekte licenser til installerede softwareprodukter hos kunden. Hvis softwaren installeres fra medier, som TCLN-Design.dk råder over, er det kundens ansvar at anskaffe det korrekte antal licenser til produkterne i overensstemmelse med de anvisninger, der gives fra TCLN-Design.dks side. TCLN-Design.dks ansvar ophører ved overdragelse af oplysninger om, hvilke softwareprodukter TCLN-Design.dk i givet fald har installeret.

§ 13 Betaling for Konsulenttjenester: Medmindre andet er aftalt skriftligt, udføres konsulenttjenester til den gældende timesats. Hvis der foreligger et skriftligt tilbud om opgaveløsning til en fast pris, kan dette kun følges, hvis opgaven kan udføres uden forsinkelser som følge af fejl og mangler fra anden side.

§ 14 Tidsforbrug i forbindelse med opgaver: Ved konsulentbesøg faktureres altid mindst én arbejdstime + kørsel. Forbrugt tid regnes i hele og halve timer og rundes altid op til nærmeste halve time.

Scroll to Top